Co to jest kurs walutowy? Czym się odróżniają deprecjacja od dewaluacji walut?

Kurs walutowy stanowi cenę waluty innego kraju wyrażona w walucie lokalnej. Inaczej mówiąc, będzie to określenie, ile jednostek waluty krajowej trzeba wydać, aby kupić jednostkę waluty obcej. 

DEWALUACJA – Przeprowadzona przez władze monetarne (obniżka kursu pieniądza danego państwa, w odwołaniu do kursów innych walut. Jej celem jest podniesienie konkurencyjności krajowych zakładów produkcyjnych, ponieważ czyni ona wykonane przez nich produkty tańszymi poza granica. Skutki dewaluacji są krótkotrwałe, gdyż mają wpływ na podniesienie inflacji (drożeć będą dobra z importu). Ponadto dewaluacja przeprowadzona w jednym państwie, motywuje inne państwa, które są najważniejszymi partnerami w handlu, do wykonania identycznego zabiegu w celu uchronienia prywatnych rynków.

DEPRECJACJA- Będzie to zjawisko pogorszenia mocy nabywczej pieniądza. Na rynku krajowym deprecjacja przejawia się ograniczeniem ilości produktów i usług, które da się zakupić za odpowiednią cenę. Najczęściej będzie ona efektem wysokiej inflacji. Na rynku międzynarodowym przy warunkach płynnego kursu walutowego deprecjacja skutkuje obniżeniem wartości określonej waluty w odniesieniu do wielu innych walut. Zjawiskiem odwrotnym do deprecjacji będzie aprecjacja pieniądza.

APRECJACJA – podniesienie ceny produktu lub uslugi. Definicja używana przede wszystkim w stosunku do wzrostu wartości waluty krajowej do waluty obcej w sytuacji niestabilnych wartości walut (będzie on on regulowany przez rynek). Będzie oznaczało to wzrost siły nabywczej konkretnego pieniądza w rozliczeniach międzynarodowych[1]. Aprecjacja pieniądza jest często efektem deflacji. W systemie niezmiennego kursu walutowego przyrost ceny waluty krajowej zwie się rewaluacją.Dobrym efektem aprecjacji będzie poprawa siły nabywczej waluty lokalnej, spadek wydatków realizacji zadłużenia zagranicznego oraz ograniczenie presji inflacyjnej pod wpływem spadku wartości dóbr z importu. Przykre skutki aprecjacji to przede wszystkim pogorszenie cenowej konkurencyjności towarów eksportowanych i podniesienie kosztów realizacji prac w odniesieniu do wartości pracy za granicą.Zjawiskiem odwrotnym do aprecjacji jest deprecjacja.